Events

Π  Α  Ρ  Ο  Υ  Σ  Ι  Α  Σ  Η    Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Ο Σ  (-ΩΝ)


    Σίμωνος αποστόλου του Ζηλωτού, Λαυρεντίου οσίου.

Σταθερή εορτή, εορτάζεται στις 10 Μαΐου, εκάστου έτους.


Κατάλυσις είς πάντα / Νηστεία / Read the rest