Βοϊδιά, βόιδι, βόδι

Άλλη ονομασία της/των αγελάδας/αγελάδων, των βοοειδών.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.