Το γουδί το γουδοχέρι …

«Το γουδί το γουδοχέρι, και τον κόπανο στο χέρι»

Με την παραπάνω παροιμία, αναφερόμαστε συνήθως σε θέματα επιμονής σε κάτι παράλογο ή για κάτι το επαναλαμβανόμενο, χάριν ταυτολογίας.
QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.